Toyota Pretty 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศหญิง  มีอายุ 18 -25 ปี (อายุต้องไม่ถึง 26 ปี ในวันตัดสิน วันที่ 8 กพ. 2565)

– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 แต่ไม่เกิน 175 เซนติเมตร

– สถานภาพโสด

– บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี

– กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– มีความสามารถในการนำเสนองานได้ดี (Presentation Skill)

– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากมีความสามารถพิเศษอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ต้องไม่เคยถ่ายภาพล่อแหลม อนาจาร หรือประกอบอาชีพที่ทำให้เสื่อมเสีย ต่อสถาบันองค์กร หรือศีลธรรมของสังคม

– ต้องไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นมาก่อน

– ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรอยสัก

– สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 16 มกราคม พ.ศ.2565

วิธีการสมัคร 

ผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกสามารถกดสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ที่ www.toyota.co.th/toyotapretty

 1. รูปถ่ายสี เต็มตัว, ครึ่งตัวหน้าตรง และ ครึ่งตัวด้านข้าง อย่างละ 1 รูป      (ห้ามใช้รูปที่มีการปรับแต่ง หรือ Retouch และรูปต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 KB  และต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน)
 2. ต้องทำคลิป Video แนะนำตัวเอง จำนวน 1 คลิป เพื่อให้เห็นทักษะในการพูดคุยสื่อสาร ตาม Concept  Beauty Creator
 3. กรอกข้อมูลสมัครในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน

ผลตอบแทน 

 1. รายได้ 600,000 บาท ตลอด 13 เดือน
 2. ค่าทำคลิป และอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำครบชุด
 3. ใช้รถยนต์โตโยต้าฟรีตลอดอายุสัญญาจ้าง
 4. คอร์ส อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และ คอร์ส อบรมพิเศษหลักสูตรพัฒนาการเป็น youtuber
 5. ชุดยูนิฟอร์มโตโยต้าพริตตี้
 6. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพพนักงานตลอดอายุสัญญาจ้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ Toyota Pretty 2022

1. ต้องทำงานตาม ตารางของแบรนด์

2. ต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้กับแบรนด์ ทั้ง Offline , Online

3. ต้องซัพพอร์ต กิจกรรมของแบรนด์ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

4. ต้องรักษาความลับของแบรนด์

รอบการพิจารณาตัดสิน

ช่วงรับสมัคร : วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 16 มกราคม พ.ศ.2565

รอบคัดเลือก : ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารอบจำนวน 200 คน พิจารณาในวันที่  17-19 มกราคม 2565

รอบที่ 2 : ผู้ที่ผ่านคัดเลือกจากรอบที่  1 จำนวน 200 คน จะถูกคัดให้เหลือ  100 คน  ในวันที่  24-25 มกราคม 2565

รอบความสามารถ : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2

จำนวน  100  คน  จะต้องมาร่วมเข้ากิจกรรม ที่ TDEX เพื่อรับการคัดเลือก ในวันที่ 28 มกราคม  2565

รอบตัดสิน : ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2022 คัดเลือกโดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารที่ต้องนำมาในการคัดเลือกรอบที่สอง ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

2. วุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา(Certificate)

3. ผลการเรียนตัวจริง พร้อมสำเนา(Transcript)

4. Portfolio (ถ้ามี)

ผู้สมัครยินยอม รับเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบการ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของการคัดเลือก Toyota Pretty 2022

2.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้เข้าถึงช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว และนำภาพมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

2.3 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติภารกิจ หรือกิจกรรมที่ทางบริษัทมอบหมายตลอดระยะสัญญา  

2.4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรม หรือจารีต  ประเพณีอันดีงาม

2.5 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

2.6 ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางผู้จัดการคัดเลือกจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อหาสารเสพติดสำหรับผู้เข้าร่วมคัดเลือกที่ผ่านเข้ารอบ  20 คนสุดท้าย โดยจะสงวนสิทธิ์การเซ็นสัญญา 8 คนสุดท้ายสำหรับผู้ที่ตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ณ วันตรวจเท่านั้น

2.7 ข้าพเจ้ายินยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกใน TOYOTA PRETTY 2022 หากกำลังศึกษาอยู่ ต้องยินยอมพักการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี
 2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2022 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายจากทาง Toyota
 3. ผู้เข้าร่วมคัดเลือกต้องห้ามโพส หรือให้สัมภาษณ์ อื่นใด ก่อนได้รบอนุญาตจากทางแบรนด์
 4. หลังจากได้รับคัดเลือก ห้ามทำศัลยกรรมใดๆเพิ่มเติม
 5.  ไม่สามารถรีวิวผลิตภัณฑ์ หรือให้สัมภาษณ์ อื่นใด ที่นอกเหนือจากแบรนด์ได้
 6. ไม่กระทำการใดที่จะเกิดผลเสียกับภาพลักษณ์ของ TOYOTA PRETTY
 7. ไม่มีคลิปที่ส่อไปทางเพศ
 8. ไม่แสดความคิดเห็นทางการเมือง และ สถาบันพระมหากษัตริย์
 9. บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผู้ดูแลการคัดเลือก Toyota Pretty 2022  สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 10. หากมีการตรวจพบว่ามีข้อความใดๆในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ที่ได้ยื่นให้ไว้นั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริงหรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุในระเบียบการและเงื่อนไข ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ตัดสิทธิการเข้าร่วมการคัดเลือก Toyota Pretty ของข้าพเจ้า
 11. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกในรอบใดๆ แล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอม ในการมาร่วมการคัดเลือก ตามที่บริษัทได้มีการแจ้งไว้ตามกำหนดการการคัดเลือกก่อนหน้านี้ หากข้าพเจ้าไม่เข้าคัดเลือกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายขั้นต่ำให้บริษัท มูลค่า 50,000 บาท ทันทีที่ถอนตัวหรือไม่เข้าร่วมคัดเลือก
 12. *ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*