Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ซีทีจี2002จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผู้ดูแลการจัดการคัดเลือก Toyota Pretty 2022 ในนามเว็บไซต์  www.toyota.co.th/toyotapretty  และ  www.toyotapretty2022.com  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งแจ้งวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 • บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทจะแจ้งการจัดเก็บให้ท่านทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บ 
 • ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น (เว้นแต่บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของลูกจ้าง หรือตามที่กฎหมายกำหนด) 

2.ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง เช่น 

2.1 เมื่อท่านลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ บริษัทขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนดังต่อไปนี้ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ฯลฯ 

2.2 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสนใจบริการของบริษัท บริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ 

2.3 บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น 

2.4 คุกกี้ 

เว็บไซต์ของบริษัท อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่านและเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท 

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้ 

3.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ ตราบเท่าที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทอาจจะลบหรือทำลายทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที 

4.วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

4.1 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม

4.2 เพื่อใช้ยืนยันตนในการรับของรางวัล ผ่านเข้ารอบ หรือประสานงานเพื่อเข้าร่วมงาน 

4.2 เพื่อติดต่อและให้บริการ หรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ 

4.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

4.4 การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม 

4.5 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้ 

5.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

5.2 คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บของบริษัทเอง 

6.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ทางบริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้ 

6.1 บริษัทป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

6.2 บริษัทจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด 

6.3 ในกรณีที่ บริษัท ว่าจ้างบริษัทอื่น ๆ เพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสมและกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

6.4 การเข้ารหัส บริษัทใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL)  เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน “แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Request Form)” หรือผ่านทางอีเมล [email protected]  หรือผ่าน บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด (สำนักงานใหญ่) เบอร์โทร 02-1961944  (แผนกออนไลน์)  เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว 

7.1 การคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม 

7.1.1 ท่านมีสิทธิโต้แย้ง หรือ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านและจะไม่ เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป 

การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากความยินยอมของท่าน ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอน 

7.2 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน โดยบริษัทจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านภายในกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีการส่งคำขอถึงบริษัท 

7.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล 

7.4 ขอให้ระงับการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

7.5 การลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้ดำเนินการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

7.6 การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

7.7 การขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

8.ติดต่อเรา 

บริษัท ซีทีจี2002จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หมู่บ้าน บี สแควร์ พระราม9เหม่งจ๋าย  600/7-8 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310   เบอร์ติดต่อ 02-1961944 

หมายเหตุ : 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

แนวปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


Term and Condition

Toyota Pretty 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง  มีอายุ 18 -25 ปี (อายุต้องไม่ถึง 26 ปี ในวันตัดสิน วันที่ 8 กพ. 2565)

- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 แต่ไม่เกิน 175 เซนติเมตร

- สถานภาพโสด

- บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี

- กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีความสามารถในการนำเสนองานได้ดี (Presentation Skill)

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากมีความสามารถพิเศษอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ต้องไม่เคยถ่ายภาพล่อแหลม อนาจาร หรือประกอบอาชีพที่ทำให้เสื่อมเสีย ต่อสถาบันองค์กร หรือศีลธรรมของสังคม

- ต้องไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นมาก่อน

- ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรอยสัก

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 16 มกราคม พ.ศ.2565

วิธีการสมัคร 

ผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกสามารถกดสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ที่ www.toyota.co.th/toyotapretty

 1. รูปถ่ายสี เต็มตัว, ครึ่งตัวหน้าตรง และ ครึ่งตัวด้านข้าง อย่างละ 1 รูป      (ห้ามใช้รูปที่มีการปรับแต่ง หรือ Retouch และรูปต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 KB  และต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน)
 2. ต้องทำคลิป Video แนะนำตัวเอง จำนวน 1 คลิป เพื่อให้เห็นทักษะในการพูดคุยสื่อสาร ตาม Concept  Beauty Creator
 3. กรอกข้อมูลสมัครในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน

ผลตอบแทน 

 1. รายได้ 600,000 บาท ตลอด 13 เดือน
 2. ค่าทำคลิป และอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำครบชุด
 3. ใช้รถยนต์โตโยต้าฟรีตลอดอายุสัญญาจ้าง
 4. คอร์ส อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และ คอร์ส อบรมพิเศษหลักสูตรพัฒนาการเป็น youtuber
 5. ชุดยูนิฟอร์มโตโยต้าพริตตี้
 6. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพพนักงานตลอดอายุสัญญาจ้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ Toyota Pretty 2022

1. ต้องทำงานตาม ตารางของแบรนด์

2. ต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้กับแบรนด์ ทั้ง Offline , Online

3. ต้องซัพพอร์ต กิจกรรมของแบรนด์ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

4. ต้องรักษาความลับของแบรนด์

รอบการพิจารณาตัดสิน

ช่วงรับสมัคร : วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 16 มกราคม พ.ศ.2565

รอบคัดเลือก : ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารอบจำนวน 200 คน พิจารณาในวันที่  17-19 มกราคม 2565

รอบที่ 2 : ผู้ที่ผ่านคัดเลือกจากรอบที่  1 จำนวน 200 คน จะถูกคัดให้เหลือ  100 คน  ในวันที่  24-25 มกราคม 2565

รอบความสามารถ : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2

จำนวน  100  คน  จะต้องมาร่วมเข้ากิจกรรม ที่ TDEX เพื่อรับการคัดเลือก ในวันที่ 28 มกราคม  2565

รอบตัดสิน : ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2022 คัดเลือกโดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารที่ต้องนำมาในการคัดเลือกรอบที่สอง ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

2. วุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา(Certificate)

3. ผลการเรียนตัวจริง พร้อมสำเนา(Transcript)

4. Portfolio (ถ้ามี)

ผู้สมัครยินยอม รับเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบการ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของการคัดเลือก Toyota Pretty 2022

2.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้เข้าถึงช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว และนำภาพมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

2.3 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติภารกิจ หรือกิจกรรมที่ทางบริษัทมอบหมายตลอดระยะสัญญา  

2.4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรม หรือจารีต  ประเพณีอันดีงาม

2.5 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

2.6 ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางผู้จัดการคัดเลือกจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อหาสารเสพติดสำหรับผู้เข้าร่วมคัดเลือกที่ผ่านเข้ารอบ  20 คนสุดท้าย โดยจะสงวนสิทธิ์การเซ็นสัญญา 8 คนสุดท้ายสำหรับผู้ที่ตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ณ วันตรวจเท่านั้น

2.7 ข้าพเจ้ายินยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกใน TOYOTA PRETTY 2022 หากกำลังศึกษาอยู่ ต้องยินยอมพักการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี
 2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2022 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายจากทาง Toyota
 3. ผู้เข้าร่วมคัดเลือกต้องห้ามโพส หรือให้สัมภาษณ์ อื่นใด ก่อนได้รบอนุญาตจากทางแบรนด์
 4. หลังจากได้รับคัดเลือก ห้ามทำศัลยกรรมใดๆเพิ่มเติม
 5.  ไม่สามารถรีวิวผลิตภัณฑ์ หรือให้สัมภาษณ์ อื่นใด ที่นอกเหนือจากแบรนด์ได้
 6. ไม่กระทำการใดที่จะเกิดผลเสียกับภาพลักษณ์ของ TOYOTA PRETTY
 7. ไม่มีคลิปที่ส่อไปทางเพศ
 8. ไม่แสดความคิดเห็นทางการเมือง และ สถาบันพระมหากษัตริย์
 9. บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผู้ดูแลการคัดเลือก Toyota Pretty 2022  สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 10. หากมีการตรวจพบว่ามีข้อความใดๆในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ที่ได้ยื่นให้ไว้นั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริงหรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุในระเบียบการและเงื่อนไข ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ตัดสิทธิการเข้าร่วมการคัดเลือก Toyota Pretty ของข้าพเจ้า
 11. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกในรอบใดๆ แล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอม ในการมาร่วมการคัดเลือก ตามที่บริษัทได้มีการแจ้งไว้ตามกำหนดการการคัดเลือกก่อนหน้านี้ หากข้าพเจ้าไม่เข้าคัดเลือกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายขั้นต่ำให้บริษัท มูลค่า 50,000 บาท ทันทีที่ถอนตัวหรือไม่เข้าร่วมคัดเลือก
 12. *ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*