ข้อตกลงและเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือก Toyota Pretty

ผู้สมัครตกลงและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครได้อ่านและเข้าใจข้อความในกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก Toyota Pretty 2022 และยินยอมที่จะปฏิบัติตามกติกา กฎเกณฑ์ระเบียบการ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของการคัดเลือก Toyota Pretty 2022 ดังกล่าว

2. ผู้สมัครยินยอมให้เข้าถึงช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว และนำภาพมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

3. ผู้สมัครยินยอมให้มีการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก Toyota Pretty 2022 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ในสื่อออนไลน์ของโตโยต้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook ToyotaPretty หรือ ToyotaMotorThailand ,Line Toyota Thailand และเว็บไซต์ www.toyotapretty2022.com

4. ผู้สมัครยินยอมที่จะปฏิบัติภารกิจ หรือกิจกรรมที่ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบหมายตลอดระยะสัญญาจ้าง

5. ผู้สมัครขอรับรองว่าไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรม หรือจารีต ประเพณีอันดีงาม

6. ผู้สมัครขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัคร รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับใบสมัครถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

7. ผู้สมัครยินยอมให้ทางผู้จัดการคัดเลือกดำเนินการตรวจสุขภาพเพื่อหาสารเสพติดสำหรับผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย โดยจะสงวนสิทธิ์การเซ็นสัญญา 8 คนสุดท้ายสำหรับผู้ที่ตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ณ วันตรวจ เท่านั้น

8. ผู้สมัครยินยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไข : ด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่มา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ มีขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ทำการลงทะเบียนให้ข้อมูล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สมัคร”) ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกโครงการ Toyota Pretty 2022 กับการค้นหา 8 คนที่จะมาเป็นตัวแทนของแบรนด์ โตโยต้า ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ทั้ง Onground และ Online กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ร่วมกับ บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “CTG”)

ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนกดยอมรับ ซึ่งจะถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัคร

บริษัทฯ และ CTG จะเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ –นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, สัญชาติ, ข้อมูลการศึกษา, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, บัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยรัฐ, อีเมลส่วนตัว, ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สมัคร เช่น Facebook Instagram เป็นต้น เพื่อใช้ในการประกอบการ พิจารณาคัดเลือก และการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยช้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และ CTG

ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ และ CTG ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลที่สาม บริษัทฯ และ CTG จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลที่สาม จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้และกรรมสิทธิ์ในข้อมูล

1) CTG ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

2) บริษัทฯ และ CTG จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ฐานของกฎหมายและจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3) บริษัทฯ และ CTG จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ และจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และ CTG เท่านั้น

4) บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5) บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

6) ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และ CTG เพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

นโยบายความเป็นส่วนตัว CTG

Click (.PDF)

หมายเหตุ

1. หากผู้สมัครกด “ยอมรับ” ระบบจะดำเนินการรับสมัครให้กับผู้สมัครตามปกติ
2. หากผู้สมัครกด “ไม่ยอมรับ” ระบบจะไม่ดำเนินการรับสมัครให้กับผู้สมัครรายนั้นทันที
3. ผู้สมัครสามารถกดลิ้งก์ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้